Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5564 ea47
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
0589 cc9e
Reposted fromtaSowa taSowa viaromantycznosc romantycznosc
7303 ffbc
Reposted fromrenious renious viaromantycznosc romantycznosc
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix viaromantycznosc romantycznosc
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viaszydera szydera
Whitby, England.
Reposted fromcelaeno celaeno viaeternaljourney eternaljourney
3163 e380
Reposted fromoll oll viaeternaljourney eternaljourney

Dopóki Cię nie poznałam nie wiedziałam, że można pokochać kogoś tak bardzo.

Reposted fromartemiddda artemiddda viaspokodama spokodama
0649 550c
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaspokodama spokodama
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viaanorexianervosa anorexianervosa
5960 3b95
Reposted frombanitka banitka viaeternaljourney eternaljourney
1607 aefa 500
//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Reposted fromoll oll via12czerwca 12czerwca
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl