Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Toshi
2923 ea00
Reposted fromGIFer GIFer viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Toshi
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Toshi
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Toshi
...
Toshi
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaBilora Bilora
Toshi
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora
Toshi
2901 cef5
Toshi
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viasiostrzanakalka siostrzanakalka
Toshi


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaszydera szydera
Toshi
9631 9e17
Reposted fromkarahippie karahippie vialonelyjulia lonelyjulia
Toshi
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaszydera szydera
Toshi
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora
Toshi
2901 cef5
Toshi
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viasiostrzanakalka siostrzanakalka
Toshi


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaszydera szydera
Toshi
9631 9e17
Reposted fromkarahippie karahippie vialonelyjulia lonelyjulia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl