Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaspokodama spokodama
2853 bbeb 500

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus vialonelyjulia lonelyjulia
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viaszydera szydera
5335 8ec5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
1242 6b0a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
5358 6f97
Reposted fromzungud zungud via12czerwca 12czerwca
Nie bój się, robaczku
— Iz 41, 14
2154 bc94 500

kniivila:

This mushroom is doing its best

Reposted frompiecesofbird piecesofbird via12czerwca 12czerwca
4839 2a7f
Reposted fromhipotermiia hipotermiia via12czerwca 12czerwca
0747 cd9b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaelusive elusive
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viaoversensitive oversensitive
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairmelin irmelin
5803 8ae8
Reposted fromsohryu sohryu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl