Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2248 6b9b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via12czerwca 12czerwca
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaoversensitive oversensitive
9994 632a
Reposted fromhubi1 hubi1 via12czerwca 12czerwca
5735 a34d
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaszydera szydera
9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viaszydera szydera
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc via12czerwca 12czerwca
2955 e5da
Reposted fromzimnepalce zimnepalce via12czerwca 12czerwca

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viazupson zupson
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viazupson zupson
3702 938a 500
- Napisz do niego!
- Błagam, i co mu powiem?
- Hej, co tam u Ciebie? Chcesz iść ze mną na kawę? Herbatę? Do łóżka?
Reposted fromladymartini ladymartini viazupson zupson
3008 046b
Reposted fromsavatage savatage viacorvax corvax
4918 eb66
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaszydera szydera
9808 2cab
Reposted fromthesupercaroline thesupercaroline viaszydera szydera
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl