Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

9678 555f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajustmine justmine
0974 a83d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapollywood pollywood

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
3117 9340 500

November 18 2019

8951 2252 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
2884 1293 500
Kraków
2947 31a0 500
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viairmelin irmelin

November 16 2019

2302 9964
Reposted fromsavatage savatage viajustmine justmine
6048 cd6e
Reposted fromvhae vhae viajustmine justmine
2840 4c7a 500
teepublic.com
Reposted fromjustmine justmine
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa via12czerwca 12czerwca
1914 6946
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka via12czerwca 12czerwca
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl